LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016 blev en lyckad tillställning!

Det bjöds på intressanta föreläsare, däribland Frank Erichsen, känd från den danska TV:serien "En tvättäkta lantis". Han berättade om självhushållning och sitt liv på Kastanjegården på Jylland. Vi fick också lära oss om "Storytelling" som metod inom landsbygdsutvecklingen. Det ordnades workshops med intressanta och aktuella ämnen samt en talkshow med gäster som alla på ett eller annat sätt "sticker ut". Just detta med "Att sticka ut" var temat för denna Landsbygdsriksdag.


Bonderöven – Hundra procent bonde – En tvättäkta lantis – Den danske bonden


Kärt barn har många namn. Frank Erichsen, känd från TV-serien om den danske bonden, lever sin dröm som självförsörjande bonde på en gammal gård i närheten av Grenå i Danmark. Ett självförsörjande lantbruk som drivs på ett hållbart sätt och med gamla metoder är drömmen för Frank och hans familj. 
Frank Erichsen kommer att medverka i den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som denna gång hålls på Lärkkulla i Karis 22 – 23.10.2016. 
Temat för landsbygdsriksdagen är ”Våga sticka ut” och på programmet hittar du också mycket annat intressant.

Din anmälan vill vi ha senast 30.9.2016.
 

VÄLKOMMEN TILL LANDSBYGDSRIKSDAGEN!

 


DEN FINLANDSSVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2016

Tid:        22-23.10.2016

Tema:    Våga sticka ut!

Plats:     Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, Karis

Karta finns här


 

Ställningstagande från den Europeiska landsbygdsriksdagen i Österrike 4-6.11.2015

 

 

240 deltagare från 41 länder i Europa skrev ett ställningstagande kring viktiga frågor för landsbygden. Ur innehållet kan plockas bland annat att visionen är att Europas landsbygdsområden i framtiden ska vara levande, inkluderande och hållbara samhällen. Landsbygden kan därmed bidra till ett välmående, fredligt, rättvist och jämställt Europa.

Denna vision ska uppbyggas genom att möjliggöra för unga människor att stanna i eller flytta till landsbygdsområden. Unga ska lockas genom arbetstillfällen, utbildningsmöjligheter, tillgång till mark och bostäder samt sociala och kulturella aktiviteter.

Landsbygdstjänster och infrasturktur. Butiker, post, primärvård, kollektivtrafik och social infrastruktur är avgörande för landsbygden tillsammans men vattenförsörjning, avloppssystem, elektricitet, engergisförsörjning mm. Avsaknaden eller nedmonteringen av denna infrastruktur kan bidra till en ond cirkel som ytterligare försvagar landsbygden.

Ett samarbete mellan det civila samhället (föreningar, organisationer) och offentliga myndigheter på jämlika grunder är en förutsättning för ett levande samhälle.

Paralleller till den Finladssvenska landsbygdsriksdagen

Den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen i Pedersöre behandlade delvis samma frågor bland annat gemenskapstänkande, utbildning, underlättande av byggande på landsbygden och huruvida statliga och kommunala myndigheters planer står i konflikt med landsbygdens intressen.

 

Hela det Europeiska manifestet finns att läsa på http://europeanruralparliament.com/index.php

 


 

De mest brännade frågorna lyftes fram genom omröstning

 

Deltagarna i Landsbygdsriksdagen fick välja arbetsgrupp enligt intresseområden: Främmande arter i vår natur, Ökat inflytande inom planeringen, Finlandssvensk sammanhållning, Ökande klyftor i samhället, Demokratin i centraliserade strukturer, Framtida landsbygdssutveckling eller brännande frågor till den Europeiska nivån fanns bland valmöjligheterna. Bland de förslag som arbetsgrupperna kom fram till under lördagen, röstades en fråga från varje grupp fram bland samtliga deltagare. Förslagen kommer tillsammans med svaren på de inlämnade motionerna att föras vidare till våra politiker och myndigheterna. 

Deltagarna i Landsbygdsriksdagen ansåg att vid fredningar måste allas intressen vägas mot varandra, informationsflödet mellan myndigheterna måste bli smidigare så att inte den enskilde näringsidkaren hamnar i kläm, skillnaderna mellan regionerna måste minskas med hjälp av skattepolitiska medel, ett utökat samarbete mellan kommunerna och föreningarna för att trygga servicen för byinvånarna fanns bland de frågor som ansågs som viktiga. 


 

Landsbygdsriksdagen 2015 i Pedersöre  28 – 29 mars 2015. 

Tre viktiga händelser påverkade valet av tidpunkten. Det finländska riksdagsvalet sker den 19.4.2015. Det ger en möjlighet att framföra landsbygdens åsikter till de kommande beslutsfattarna på nationell nivå. Nu finns det en chans att påverka regeringsprogrammet som skall förhandlas fram efter valet.

I dag fattas besluten inte bara på nationell nivå. Landsbygdens röst kommer också att – för första gången – direkt kunna höras via en europeisk landsbygdsriksdag – European Rural Parliament. I slutet av 2015 kommer den andra och mer omfattande landsbygdsriksdagen att hållas. Den kommer att förberedas genom en ”Nerifrån – upp kaskad av idéer” vilket betyder att idéer och krav samlas upp nationellt för att diskuteras på europeisk nivå.

Vi befinner oss just nu i en mellanperiod vad gäller landsbygdsutvecklingsprogramen men i slutet av mars är ramarna klara för nästa Leader-period och man kan börja skriva projekt. Om detta kan vi informera på landsbygdsriksdagen.

Den nya landsbygdsriksdagens teman kommer att bygga på de motioner som kom in under nu under hösten. Men det går ännu att motionera inom något av de teman som redan aktualiserats.

Den nya landsbygdsriksdagen har också ett sprudlande kulturprogram och möjlighet att visa upp projekt, produkter och idéer.

Ni är ockå välkomna att delta endast i dagsprogrammet. Se under rubriken: Boende, transport och program/prislista för mera information.

Välkommen till Sursik i Pedersöre 28 – 29 mars 2015!


 

 

HSSL:s ordförande och EESC-ledamoten Staffan Nilsson gästar Landsbygdsriksdagen

Staffan Nilsson är jordbrukare från Bjuråker, utanför Hudiksvall, ordförande för Hela Sverige skall leva och ledamot i EU:s Europeiska ekonomiska och sociala kommitté (EESC) och var kommitténs ordförande 2010 - 2013. Han är också med i Ledningen för den europeiska Landsbygdsriksdagen (ERP), som håller sitt andra möte i år. 

Tre saker fungerar som vägledning i  Staffan Nilssons arbete för att skapa ett starkare socialt Europa: hållbarhet och tillväxt, solidaritet och utveckling, samt dialog och delaktighet.

I och med Staffan Nilssons medverkan får vi en inblick i hur man på EU-nivå ser på frivilligorganisationernas roll i samhället och kan ge vår syn på tredje sektorns roll och uppgifter. Som ordförande i Hela Sverige skall leva har Staffan Nilsson insyn i landsbydsutvecklingen i vårt västra grannland. 

Som jordbrukare med 30 mjölkkor är Staffan Nilsson välbekant med förhållandena på landsbygden.

 


 

 

Inspiration med Bengt Gustavsson

Bengt Gustavsson, eldsjälspyroman, antijanteförespråkare inspirerar oss att våga tänka i nya banor. Uttryck som "Om stenåledersbarnen lytt sina föräldrar hade vi fortfarande bott i grottor" och "Alla lösningar har ett bäst före datum och till slut blir de ett problem".

Bengt Gustavsson har under 30-års tid verkat som näringslivs- och organisationsutvecklare inom branschen ”in-, kon,- och transpiration och varit med och tagit fram företag som Kresam – det lilla konsultföretaget som finner vägarna ur den inlärda hjälplösheten, Nygård –en tom anläggning i Ekshärad som förvandlades till en arbetsplats,  BolagsBolaget AB – arbetsgivare att hyra, Republiken Klarälvdal´n – en ideell förening på stolligt allvar, utvecklingsmetoderna Ledarskap 2.0 Betaversionen och Utveckling utan förändring. 

Läs mera om Bengt Gustavsson på hans hemsida: http://www.kresam.se/ så får ni läsa om honom med hans egna ord.


Viktiga frågor inför framtiden

Som vi alla vet, kommer samhället att förändras, t.o.m. radikalt, genom bl.a. globaliseringen och alla de gigantiska reformer som är på gång. Social- och hälsovårdsreformen och kommunreformen har länge varit aktuella, men en reform av utbildningen och regionförvaltningen planeras också. Allt detta gör att vi måste formulera våra mål klarare än förut – och det skall vi göra på Landsbygdsriksdagen.

Brännande frågor är strukturomvandlingen, nya näringsgrenar på framamarsch och ökande klyftor i samhället.

 


 

 

Motioner bildar underlag för diskussionerna

Inkomna motioner bildar underlag för kommande diskussioner om landsbygdens framtid. Motionerna kommer att föras vidare både på nationell och Europeisk nivå, till våra politiska partier inför kommande regeringsförhandlingar och till den Europeiska landsbygdsriksdagen senare i höst. 

Som deltagare har ni möjlighet att påverka vilka frågor som förs fram från Landsbygdsriksdagen.

Temadiskussioner förs kring aktuella frågor: 

Trängselproblem i de lokala ekosystemen, främmande arter, arter ur vår egen fauna som söker nya utbredningsområden vållar motsättningar och väcker oro bland Landsbygdsbefolkningen. Gröna värden och lokalbefolkningens utkomstmöjligheter ställs emot varandra - och skapar, även ofrivilligt i konflikter mellan olika grupper.

Ett ökat lokalt deltagande i frågor som rör markplaneringen i det egna närområdet har efterlysts vid många byamöten runt om i regionerna.

Finlandssvensk sammanhålllning. Europeiska unionen har ett regelverk för minoritetsfrågor. Finns det möjligheter inom denna som skulle gagna hela Svenskfinland?

Ökand klyftor i samhället. De ekonomiska klyftorna i samhället tenderar att öka även om dessa inte är lika stora som på många andra håll i världen. Tyvärr så kommer servicen att bli dyrare i periferin än i större centra vilket bidrar till att öka dessa klyftor.

Demokratin i Svenskfinland i centraliserade strukturer.

Den framtida landsbygdspolitiken i Finland. Är landsbygden endast ett ställe för rekreation och råvaruproducent för cenralorterna eller kan den erbjuda utkomstmöjligheter och ett ekonomiskt lyft för samhället?


Motioner och idéer kan lämnas in på förhand till

LeaderPomovast@gmail.com